Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1. Odesláním formuláře, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou, dává odesílatel souhlas společnosti Zepter International s.r.o. se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti Zepter International s.r.o. pro její potřeby za účelem evidence a zasílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení účastníkovi formou dopisu, SMS a e-mailu.

2. Odesílatel potvrzuje, že ho společnost Zepter International s.r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona.

3. Odesílatel souhlasí s tím, aby společnost Zepter International s.r.o. výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla svým smluvním partnerům-reprezentantům a souhlasí s tím, aby ho tito smluvní partneři oslovovali s nabídkou zboží, materiálů a služeb, a to formou dopisu, SMS, telefonicky a e-mailu.

4. Odesílatel je poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemným prohlášením doručeným doporučeně na adresu Zepter International s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.

5. Zepter International s.r.o. se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.

Zepter International s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 112/55, IČ: 14500469.